صفحات

طرح های انجام شده در صنعت

ردیف عنوان طرح مجری کد UMDNS محصول در اداره تجهیزات پزشکی بخش پیشرفت کار
1 تولید IUI Catheter
 
مهندس علیرضا قاسمی 18754 مسیحR&D جمع آوری دیتا
2 تولید Magnetic Drape
 
مهندس علیرضا قاسمی 15647 مسیحR&D تولید نمونه
3 تولید Jamshidi Needle
 
مهندس علیرضا قاسمی 20241 مسیحR&D تولید نمونه
4 تولید Water Treadmill
 
مهندس امیرحسین ریاضی 17707 مسیحR&D نمونه پروتوتایپ